Ravnanje s sekundarnimi surovinami

Sekundarne surovine

V okviru Logistike HTZ deluje enota Ravnanje z uporabljenimi materiali (RUM). Omenjena enota skrbi za pravilno skladiščenje in sortiranje vseh odpadkov, ki nastanejo kot posledica pridobivanih in podpornih procesov tako Premogovnika Velenje kot podjetja HTZ I.P. Zavezani smo zakonodaji o ravnanju z odpadki, posledično skrbimo za klasifikacijo in sortiranje vseh vrst odpadkov, in sicer:

  • Mešani komunalni odpadki
  • Lesena embalaža
  • PVC odpadki
  • Nevarni odpadki
  • Električna oprema
  • Sekundarne kovine

Sekundarne kovine ločimo prvotno ločujemo na odpadne kovine in kovine, ki imajo možnost ponovne uporabe v procesih. Sekundarne kovine, ki nastanejo kot stranski produkt v podjetju HTZ, I.P., odložimo na deponijo odpadnih kovin.

Stranski produkt v obliki sekundarnih kovin pridobivalnega procesa PV usmerimo na ustrezno deponijo, kjer izločimo artikle, katerim je po odobritvi odgovornih oseb omogočeno hladno preoblikovanje v prvotno stanje. Na ta način se artikli vrnejo na izven bilančni sedež in ponovno v proces (elementi jeklenega ločnega podporja, viseči in talni tiri, obesni elementi…).

Kovine, ki nimajo možnosti preoblikovanja (popravila) odložimo na pripravljeno deponijo. Pred tem se kovinski elementi ločijo na železne in ostale kovine. Vse kovine ločimo glede na vrsto in obliko materiala oz. na frakcije, ki vplivajo na odkupno ceno sekundarnih kovin.

Odvoz sekundarnih kovin poteka po potrebi v odvisnosti od kapacitet na deponiji in cen na trgu.